ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,638 9.34
เตี้ย  1,776 10.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  754 4.30
ผอมและเตี้ย  1,188 6.77
อ้วนและเตี้ย  462 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,728 66.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $