ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,561 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,228 12.69
เตี้ย  2,218 12.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  620 3.53
ผอมและเตี้ย  1,133 6.45
อ้วนและเตี้ย  337 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,025 62.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $