ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,752 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,490 8.89
เตี้ย  1,768 10.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  730 4.36
ผอมและเตี้ย  1,244 7.43
อ้วนและเตี้ย  500 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,020 65.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $