ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,615 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,428 8.11
เตี้ย  1,546 8.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  704 4.00
ผอมและเตี้ย  907 5.15
อ้วนและเตี้ย  329 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,701 72.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $