ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,857 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,485 13.92
เตี้ย  2,248 12.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  579 3.24
ผอมและเตี้ย  1,715 9.60
อ้วนและเตี้ย  701 3.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,129 56.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $