ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,315 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,471 8.73
เตี้ย  2,132 7.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,673 5.91
ผอมและเตี้ย  1,342 4.74
อ้วนและเตี้ย  798 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,899 70.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $