ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,482 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,803 9.84
เตี้ย  2,072 7.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,551 5.45
ผอมและเตี้ย  1,503 5.28
อ้วนและเตี้ย  804 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,749 69.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $