ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,301 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,463 11.82
เตี้ย  2,663 9.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,583 5.40
ผอมและเตี้ย  1,884 6.43
อ้วนและเตี้ย  935 3.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,773 64.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $