ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,067 10.45
เตี้ย  2,368 8.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,707 5.81
ผอมและเตี้ย  1,564 5.33
อ้วนและเตี้ย  857 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,795 67.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $