ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  28,254 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,673 9.46
เตี้ย  2,116 7.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,704 6.03
ผอมและเตี้ย  1,413 5.00
อ้วนและเตี้ย  815 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,533 69.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $