ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,087 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,217 14.02
เตี้ย  2,899 9.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,593 5.29
ผอมและเตี้ย  1,992 6.62
อ้วนและเตี้ย  1,076 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,310 60.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $