ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,256 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,888 9.55
เตี้ย  2,826 9.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,162 3.84
ผอมและเตี้ย  1,839 6.08
อ้วนและเตี้ย  711 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,830 68.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $