ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,321 10.96
เตี้ย  3,253 10.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 3.74
ผอมและเตี้ย  1,645 5.43
อ้วนและเตี้ย  827 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,128 66.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $