ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,309 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,150 13.69
เตี้ย  3,614 11.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,123 3.71
ผอมและเตี้ย  2,355 7.77
อ้วนและเตี้ย  776 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,291 60.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $