ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,290 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,897 12.87
เตี้ย  3,591 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,176 3.88
ผอมและเตี้ย  1,274 4.21
อ้วนและเตี้ย  596 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,756 65.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $