ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  30,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,057 10.09
เตี้ย  2,950 9.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,456 4.81
ผอมและเตี้ย  1,597 5.27
อ้วนและเตี้ย  921 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,303 67.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $