ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,681 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  5,330 17.37
เตี้ย  4,012 13.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,046 3.41
ผอมและเตี้ย  2,304 7.51
อ้วนและเตี้ย  543 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,446 56.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $