ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,756 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,287 6.20
เตี้ย  743 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,369 11.41
ผอมและเตี้ย  774 3.73
อ้วนและเตี้ย  962 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,621 70.44 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $