ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,805 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,385 6.66
เตี้ย  1,009 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,451 11.78
ผอมและเตี้ย  1,163 5.59
อ้วนและเตี้ย  1,333 6.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,464 64.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $