ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,712 7.86
เตี้ย  1,110 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,668 12.24
ผอมและเตี้ย  1,132 5.20
อ้วนและเตี้ย  1,461 6.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,707 62.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $