ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,612 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,584 7.68
เตี้ย  1,008 4.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,499 12.12
ผอมและเตี้ย  1,042 5.06
อ้วนและเตี้ย  1,364 6.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,115 63.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $