ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,041 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,308 5.93
เตี้ย  726 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,322 10.53
ผอมและเตี้ย  787 3.57
อ้วนและเตี้ย  873 3.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,025 72.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $