ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,181 5.83
เตี้ย  792 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,932 14.47
ผอมและเตี้ย  705 3.48
อ้วนและเตี้ย  1,114 5.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,537 66.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $