ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,283 5.78
เตี้ย  1,088 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,320 10.45
ผอมและเตี้ย  974 4.39
อ้วนและเตี้ย  1,087 4.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,448 69.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $