ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,541 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  361 2.32
เตี้ย  186 1.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  701 4.51
ผอมและเตี้ย  134 0.86
อ้วนและเตี้ย  126 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,033 90.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $