ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,509 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  415 2.68
เตี้ย  221 1.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  766 4.94
ผอมและเตี้ย  158 1.02
อ้วนและเตี้ย  157 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,792 88.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $