ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,501 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  515 3.32
เตี้ย  277 1.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  864 5.57
ผอมและเตี้ย  166 1.07
อ้วนและเตี้ย  208 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,471 86.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $