ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,822 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  383 2.42
เตี้ย  296 1.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  684 4.32
ผอมและเตี้ย  175 1.11
อ้วนและเตี้ย  311 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,973 88.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $