ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  14,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  384 2.59
เตี้ย  215 1.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  924 6.22
ผอมและเตี้ย  128 0.86
อ้วนและเตี้ย  113 0.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,089 88.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $