ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  723 4.64
เตี้ย  651 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,081 6.93
ผอมและเตี้ย  490 3.14
อ้วนและเตี้ย  806 5.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,845 75.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $