ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,333 6.97
เตี้ย  617 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,348 12.28
ผอมและเตี้ย  394 2.06
อ้วนและเตี้ย  439 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,993 73.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $