ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,374 7.19
เตี้ย  616 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,421 12.66
ผอมและเตี้ย  397 2.08
อ้วนและเตี้ย  338 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,973 73.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $