ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,135 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,446 7.56
เตี้ย  692 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,302 12.03
ผอมและเตี้ย  453 2.37
อ้วนและเตี้ย  403 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,839 72.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $