ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,476 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,401 7.19
เตี้ย  664 3.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,240 11.50
ผอมและเตี้ย  336 1.73
อ้วนและเตี้ย  411 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,424 74.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $