ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  18,741 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,199 6.40
เตี้ย  512 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,517 13.43
ผอมและเตี้ย  376 2.01
อ้วนและเตี้ย  432 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,705 73.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $