ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,448 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,666 8.57
เตี้ย  769 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,050 10.54
ผอมและเตี้ย  514 2.64
อ้วนและเตี้ย  513 2.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,936 71.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $