ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,214 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  890 6.26
เตี้ย  545 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,510 10.62
ผอมและเตี้ย  470 3.31
อ้วนและเตี้ย  356 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,443 73.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $