ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,691 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  791 6.23
เตี้ย  505 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,384 10.91
ผอมและเตี้ย  317 2.50
อ้วนและเตี้ย  329 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,365 73.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $