ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,945 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  897 8.20
เตี้ย  535 4.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,282 11.71
ผอมและเตี้ย  438 4.00
อ้วนและเตี้ย  326 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,467 68.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $