ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,100 7.55
เตี้ย  697 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,674 11.49
ผอมและเตี้ย  543 3.73
อ้วนและเตี้ย  414 2.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,145 69.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $