ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,017 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,214 7.58
เตี้ย  838 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,678 10.48
ผอมและเตี้ย  508 3.17
อ้วนและเตี้ย  437 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,342 70.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $