ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,046 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,512 7.94
เตี้ย  1,069 5.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,951 10.24
ผอมและเตี้ย  633 3.32
อ้วนและเตี้ย  485 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,396 70.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $