ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,194 6.23
เตี้ย  935 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,792 9.34
ผอมและเตี้ย  777 4.05
อ้วนและเตี้ย  688 3.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,793 71.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $