ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,563 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,537 7.86
เตี้ย  1,042 5.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,895 9.69
ผอมและเตี้ย  900 4.60
อ้วนและเตี้ย  803 4.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,386 68.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $