ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,041 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,085 6.01
เตี้ย  695 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,307 12.79
ผอมและเตี้ย  598 3.31
อ้วนและเตี้ย  1,004 5.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,352 68.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $