ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,481 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,249 7.58
เตี้ย  743 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,810 10.98
ผอมและเตี้ย  487 2.95
อ้วนและเตี้ย  552 3.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,640 70.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $