ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,691 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,323 7.48
เตี้ย  777 4.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,917 10.84
ผอมและเตี้ย  500 2.83
อ้วนและเตี้ย  568 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,606 71.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $