ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,015 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,061 6.63
เตี้ย  738 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,861 11.62
ผอมและเตี้ย  429 2.68
อ้วนและเตี้ย  614 3.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,312 70.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $