ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,687 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,174 6.64
เตี้ย  718 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,318 13.11
ผอมและเตี้ย  476 2.69
อ้วนและเตี้ย  554 3.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,447 70.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $