ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,254 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,092 7.16
เตี้ย  974 6.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,841 12.07
ผอมและเตี้ย  449 2.94
อ้วนและเตี้ย  495 3.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,403 68.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $