ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,953 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 4.70
เตี้ย  600 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,493 11.36
ผอมและเตี้ย  417 1.90
อ้วนและเตี้ย  609 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,802 76.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $