ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,844 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,118 5.12
เตี้ย  676 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,446 11.20
ผอมและเตี้ย  547 2.50
อ้วนและเตี้ย  663 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,394 75.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $