ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,700 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,283 5.91
เตี้ย  829 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,181 10.05
ผอมและเตี้ย  585 2.70
อ้วนและเตี้ย  970 4.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,852 73.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $