ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  900 4.11
เตี้ย  706 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,968 8.98
ผอมและเตี้ย  476 2.17
อ้วนและเตี้ย  737 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,128 78.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $