ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  22,673 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,129 4.98
เตี้ย  605 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,644 11.66
ผอมและเตี้ย  537 2.37
อ้วนและเตี้ย  781 3.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,977 74.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $